Artist Statement

 © Copyright Maria Kastengren pageowner Maria Kastengren updated 2019-11-18

Om mitt måleri   (Artist statement in English further below)


När jag måler jobbar jag förutsättningslöst, utan specifikt mål, och låter färg möta färg och prövar olika texturer. Penseldrag i transparenta lager möter täta skikt. Olika rytmer samsas, kanske snabbt möter långsamt. Min process är långt ifrån rak. Den vindlar fram och tillbaka, expressiva pass blandas med eftertanke. Vad är värt att behålla? Vad ger mening? I bästa fall ger ett lager nästa och det är målningen som styr. På det medvetna planet vill jag skapa djup, rymd och en färgupplevelse. Harmoni, värme och lugn får gärna ta plats. Färgmässigt blir det  jordfärger och element från naturen.

Att måla är en långsam och ibland mödosam process och det är först, ibland långt, efteråt som jag ser vad det handlar om. Men att måla är så givande när alla bitar faller på plats. Som Gerhard Richter säger i en intervju i  Louisiana Channel “I don’t believe art has power. But it does have value. Those who take an interest in it find solace in art. It gives them huge comfort”.


Jag hoppas att min  målningar ger dig något, kanske en ordlös igenkänning?


Maria Kastengren

Hammarö i augusti 2019


Artist statement

When I paint I work unconditionally, without a specific goal, and I let color accompany color and try out different textures. Brushstrokes in transparent layer meet opaque layers. Different rythms coexists, maybe fast meets slow. My process is not straight. It winds back and forth, expressive sessions are followed by reflection. What deserves to be kept? What gives meaning? At best, one layer gives the next and then it is the painting that is in control. At a conscious level I want to create depth, space and an experience of color. I welcome harmony, warmth and calm. Colorwise there are earthtones and elements from nature.

To paint is a slow and sometimes arduous process and it is, maybe a long time, afterwards that I see what it is all about. But it is so rewarding when all pieces fall into place. As  Gerhard Richter sais in an interview at the Louisiana Channel “I don’t believe art has power. But it does have value. Those who take an interest in it find solace in art. It gives them huge comfort”.


I hope my paintings give you something, that they draw you in and give you a moment of discovery.


Maria Kastengren

Hammarö August 2019